Kund Service

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.kidsland.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Kidsland (”Kidsland”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Kidsland framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Kidsland accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Kidsland förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Kidsland reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Kidsland har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Kidsland naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Kidsland fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Kidsland ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Kidsland eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Kidsland.

2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Kidslands Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Kidsland bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Kidsland per e-post. Kidsland uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kidslands kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Kidsland. Om beställningen återkallas så kommer Kidsland att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Kidslands behandling av personuppgifter finns i Kidslands Integritetspolicy.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Kidsland har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Kidsland. 

5. Kampanjer och erbjudanden

Kidsland kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Kidsland i samband med kampanjen. Kidsland förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Rabattkoder

Koden är bara giltig under en viss tidsperiod.

Varje rabattkod är giltig vid ett köptillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden. För att nyttja en kod kopierar du den och anger den i kassan. Observera att rabattkoden måste registreras i samband med köpet. Du kan inte registrera rabattkoden i efterhand.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 10 arbetsdagar räknat från det att Kidsland skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Kidslands leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.. Vid leveransförsening meddelar Kidsland dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 10 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om Kunden inte hämtar ut paketet har Kidsland rätt att debitera kunden en avgift på up till 449 SEK för att täcka fraktkostnaden.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid obegränsad returret. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Kidsland detta.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden,  skicka ett klart och tydligt meddelande till Kidsland på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Om du returnerar hela beställningen, kommer du att återbetalas det belopp som du betalade vid köpet, exkl. fraktavgift och faktura expeditionsavgif(Om du väljer fakturabetalning)

Då returen returnerats med vår förbetalda retursedel är det kostnadsfritt men väljer du att inte använda vår retursedel, står du själv för eventuella returkostnader. Vid utövande av ångerrätten betalar Kidsland returfrakten och kunden ansvarar för varans skick . Varan ska skickas retur till Kidsland. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Kidsland enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här.

På det belopp som ska återbetalas har Kidsland rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Kidsland betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Kidsland tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Kidsland får dock vänta med återbetalningen tills Kidsland tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via överföring

8. Garanti och reklamation

Reklamationsrätten täcker inte defekter som orsakats av normalt slitage, ivrig eller våldsam lek eller felaktig användning. 

Vissa av Kidslands varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Kidsland så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Kidsland att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kidsland strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Kidsland mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Kidsland förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Kidsland riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

Kidsland kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Kidslands kontroll, och webbplatser utanför Kidslands kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Kidsland försöker säkerställa att Kidsland enbart länkar till webbplatser som delar Kidslands personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Kidsland inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Force Majeure

Kidsland ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Kidsland inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Kidsland Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Kidsland rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren

Kidsland förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Kidsland har informerat Kunden om ändringarna. Kidsland rekommenderar dock att Kunden håller sig uppda-terad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kidslands kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Kidsland beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.